پشتیبانی سایت

روشنایی وتخم گذاری

روشنایی و تخم گذاری:

تخمگذاری یک مرغ تحت تأثیر غده صنوبری او می باشد که آن هم توسط میزان نور دریافتی توسط طیور در طول روز کنترل می شود. بنابراین لازم است آنها را به مدت ۱۶ ساعت در معرض نور کافی قرار دهید.

برای انجام این کار از یک یا ۲ لامپ ۶۰ واتی استفاده کنید. این روشی ایده آل جهت فعال نگه داشتن مرغ ها و تخمگذاری شان می باشد.