پشتیبانی سایت

روشنایی وتخم گذاری

روشنایی وتخم گذاری

روشنایی و تخم گذاری: تخمگذاری یک مرغ تحت تأثیر غده صنوبری او می باشد که آن هم توسط میزان نور دریافتی توسط طیور در طول روز کنترل می شود. بنابراین لازم است آنها را به مدت ۱۶ ساعت در معرض نور کافی قرار دهید. برای انجام این کار از یک یا ۲ لامپ ۶۰ واتی […]

چند نکته درباره اردک

چند نکته درباره اردک

🦆چند نکته درباره اردک: نکته ی مهم در غذا دادن به اردک ها این است که از دادن مواد دارویی به آنها جدا خودداری کنید. در حالی که دادن اینگونه داروها به مرغ و خروس در بعضی موارد حتی توصیه می شود. البته این برای حیوانات مزرعه توصیه می شود، اما نه برای حیوان خانگی! […]

رطوبت دستگاه جوجه کشی

رطوبت دستگاه جوجه کشی

مناسب نبودن رطوبت دستگاه جوجه کشی : بنا بر نتایج به دست آمده از تست و آزمایش صد ها دوره جوجه کشی بدین نتیجه رسیده ایم که رطوبت مناسب برای دوره ستر ۶۰ درصد و برای دوره هچر ۷۵ درصد می باشد، بنابراین هر گونه تغییر در این میزان می تواند مرگ جوجه ها را […]